010 - 511 25 21 info.cbspjf@spectrum-spco.nl

CBS Prins Johan Friso

Beste ouders en verzorgers,

Bij het oriënteren op een basisschool wil je een plek vinden waar jouw kind zich acht jaar lang prettig voelt en goed kan ontwikkelen. In deze schoolgids vind je belangrijke informatie over CBS Prins Johan Friso, die je helpt bij het maken van een keuze.

CBS Prins Johan Friso is een onderdeel van stichting Spectrum. Dit schoolbestuur omvat acht scholen in Lansingerland. Spectrumscholen bieden kinderen vanuit een christelijke identiteit een veilige, uitdagende en plezierige omgeving, waarin zij hun talenten kunnen onderzoeken en verder ontwikkelen. Door het bieden van passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

Onze school is een plek waar we ieder kind uitdagen om te leren. We leggen de lat hoog en stimuleren je kind om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij kijken we altijd naar de persoonlijke capaciteiten.

We blijven monitoren of de leerdoelen passend zijn voor jouw kind en stellen die waar nodig bij, zodat ieder kind op zijn of haar niveau de leerdoelen kan halen.

Wij begrijpen dat ieder kind zijn of haar eigen onderwijsbehoeften heeft en daarom krijgt jouw kind ruimte voor zijn of haar ontwikkeling. Wij focussen ons hierbij op een omgeving van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Een omgeving waarin je kind zich prettig en ‘thuis’ voelt. Dan gaat leren het best.

Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om onze school te bezoeken.]

Team CBS Prins Johan Friso

Ter informatie: Overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’.

Download de schoolgids als PDF

1 Onze school

1.1 Spectrum-SPCO

Spectrum is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs, met acht scholen in de gemeente Lansingerland. Met ruim 200 gedreven personeelsleden zetten we ons elke dag met hart en ziel in om de ruim 2000 kinderen toekomstgericht onderwijs te bieden, waarmee zij leergierige, wereldwijze leerlingen worden. We bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin talenten onderzocht en ontwikkeld kunnen worden.

CBS Prins Johan Friso is onderdeel van Spectrum-SPCO.

1.2 Visie en missie

Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans.

Wij geloven dat een school een plek moet zijn waar je kind zich in een veilige en warme omgeving kan ontwikkelen. Ieder op zijn of haar niveau. Een plek waar je kind gezien, erkend en gewaardeerd wordt. Daarvoor werken we samen met jou als ouder om de ideale situatie voor je kind te creëren. Samen creëren we een solide basis voor het leren, waarbij we rekening houden met de onderwijsbehoefte van jouw kind. Daar draait het om.

Onze visie is er om ons op te richten. Onze stip op de horizon. Daarom hebben we onszelf vijf duidelijke doelen gesteld. Deze doelen vormen samen onze missie om ieder kind uit te dagen tot leren en zichzelf te ontwikkelen.

 • Goed onderwijs, op maat;
 • Ieder kind voelt zich veilig en beschermd;
 • Waarden en normen uit de christelijke traditie;
 • Goede samenwerking met ouders;
 • Op school is er rust en regelmaat.
1.3 Identiteit

De wereld waarin wij leven verandert. Daarmee verandert ook hoe we met elkaar met de wereld omgaan. Vanuit onze christelijke traditie leren wij kinderen hoe je met anderen omgaat. Door te delen, samen te werken en een open houding aan te nemen met respect voor iedere cultuur en iedere achtergrond. Dankzij verbinding en ontmoeting krijgen onze kinderen alle ruimte om uit te groeien tot leergierige wereldburgers in een veranderende maatschappij. Dit noemen wij levensbeschouwelijk burgerschap.

1.4 COBI vliegt voorop

De uil COBI is onze mascotte. COBI symboliseert de vier pijlers van het beleid van Spectrum-SPCO, waar onze school onderdeel van is. Ons onderwijs steunt op:

 • Creativiteit
 • Onderzoekend leren
 • Burgerschapsvorming
 • ICT

Wij zijn ervan overtuigd dat deze speerpunten de basis vormen voor modern onderwijs en voor de kinderen van morgen. Kinderen die klaar zijn voor een leven ná school.

2 Ons onderwijs

2.1 Intro

Kinderen zijn unieke en leergierige burgers van een veranderende maatschappij in de 21ste eeuw. Met extra aandacht voor onderzoek, creatie en samenwerking bereiden we de kinderen goed voor op het leven en werken in deze maatschappij. Door het bieden van passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

2.2 Onderwijs op CBS Prins Johan Friso

Wij geloven dat onderwijs verder gaat dan zelfstandig leren. Juist samenwerken zet kinderen in hun kracht. De mooiste en grootste ontwikkeling is te zien als kinderen mét elkaar en ván elkaar kunnen leren.

2.3 Onderwijsmodel

Het kind in de schijnwerper!

Wij willen dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen, op basis van de eigen capaciteiten. Daarom is ons onderwijs gestoeld op opbrengst- en handelingsgericht werken. Kinderen kunnen voor elk hoofdvak op één van de drie verschillende instructieniveaus werken:

 • instructie-onafhankelijke groep;
 • instructiegevoelige groep;
 • instructie-afhankelijke groep.

Vanuit de instructie kunnen kinderen zelfstandig werken aan hun eigen doelen en taken. Daarnaast zijn er momenten dat kinderen elkaar mogen helpen. Er zijn kinderen die extra hulp krijgen van de leerkracht en er zijn kinderen die meer uitdagende leerstof aangeboden krijgen. Ieder kind leert zo op zijn eigen manier en deze verschillen mogen er zijn. Aan het einde van de les evalueert de leerkracht met de kinderen wat ze geleerd hebben, wat goed ging en wat beter kan.

Waardering

Wij maken ons onderwijs samen met ouders en kinderen. Het is daarom erg fijn dat wij door hen gewaardeerd worden. Samen komen we verder.

Rapportcijfer van ouders: 7,8 ⭐️
Rapportcijfer van leerlingen: 8,3 ⭐️

2.4 Het jonge kind

In de kleutergroepen richten wij ons op de totaalontwikkeling van het kind. Leerdoelen zijn veelal verbonden aan thema’s, van waaruit spelenderwijs aandacht is voor bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen, lezen en schrijven. Middels ons lesaanbod wordt het voor de kinderen mogelijk gemaakt om zichzelf, de ander en de wereld om hen heen te ontdekken. Het dagritme wordt aangegeven met pictogrammen. We maken een start met zelfstandig werken. Zo werken we vanaf de eerste schooldag aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor ieder kind.

2.5 Lesdoelen

In de hogere groepen bouwen we de zelfstandigheid van de kinderen verder uit. Kinderen werken voor ieder hoofdvak op hun eigen niveau aan het behalen van lesdoelen. Om de (onderwijs)behoeften van een kind scherp in beeld te krijgen, zijn het kind zelf en de ouders onmisbaar als samenwerkingspartners. Daarom plannen wij regelmatig gesprekken, waarin we samen de doelen voor de komende periode op een rij zetten.

2.6 Vakken en methodes

Dit zijn de vakken die wij onze kinderen aanbieden:

VAK

GROEP

METHODE

Lezen Groep 3
Groep 4-8
Veilig Leren Lezen
Blink Lezen
Taal en SpellingGroep 4-8STAAL
SchrijvenGroep 1-2
Groep 3-7
Schrijfdans
Pennenstreken
RekenenGroep 1-8
Groep 3-8
Met Sprongen Vooruit
Pluspunt 4
WereldoriëntatieGroep 4-8Blink Wereld
Geïntegreerd
Sociaal-emotionele ontwikkelingGroep 1-8Kanjertraining
EngelsGroep 1-8Take it Easy
VerkeerGroep 3-8VVN
LevensbeschouwingGroep 1-8Kind Op Maandag
Creatieve vakkenGroep 1-8Creëer en leer

2.7 Levensbeschouwelijk burgerschap

Als school binnen Spectrum-SPCO leren wij onze kinderen hoe je met elkaar omgaat.

In lessen, gesprekken en gedrag laten wij een open houding zien, vanuit onze christelijke traditie. Hierdoor kunnen de kinderen groeien uitgroeien tot wereldburger, met respect voor anderen.

2.8 Kanjerschool

Vertrouwen is de basis om met elkaar samen te werken en samen te leren. Daarom zijn wij een Kanjerschool en geven we Kanjertraining. In deze training leren we hoe we met elkaar omgaan, op een plek waarin iedereen zichzelf mag zijn.

2.9 COBI

COBI staat voor:

Creativiteit

Op school leer je meer dan alleen feiten. Het is ook de plek voor persoonlijke ontwikkeling. We leren de kinderen oplossingsgericht en kritisch te denken. Het is cruciaal dat leerlingen daarbij veel vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en te creëren. Creativiteit gaat verder dan handvaardigheid, muziek en tekenen. In ons hele lesprogramma integreren we creatieve vaardigheden, eigen inzicht en cultuur. Zo maakt creativiteit je wereld groter.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Door zelf te ontdekken en onderzoeken kom je verder. Daarom maken we hier ruimte voor! Wij leren onze kinderen vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. We geloven namelijk dat kinderen nog beter leren door te doen, dan wanneer iets alleen maar aan hen wordt verteld.

Burgerschap

Onze kinderen zijn de wereldburgers van vandaag en morgen. Vanuit die visie besteden we veel aandacht aan levensbeschouwelijk burgerschap. Voor een toekomst vol hoop.

ICT

Een kind dat digitaal geletterd is, is klaar voor morgen. Met de juiste inzet van digitale mogelijkheden kunnen wij ons onderwijs blijven verbeteren en modern vormgeven.

2.10 Onderwijstijd

Definitie

Met onderwijstijd bedoelen we de uren per week die een kind op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Binnen de scholen van Spectrum-SPCO krijgen kinderen gedurende de bassischoolperiode 7520 uur onderwijs, in lijn met de wettelijke eis.

Maandag08:30-14:30
Dinsdag08:30-14:30
Woensdag08:30-12:00
Donderdag08:30-14:30
Vrijdag08:30-14:30

 

Vakanties en belangrijke data

Actuele vakanties en belangrijke data, waaronder studiedagen, staan op onze website.

3 Werken aan kwaliteit

3.1 Kwaliteitsnorm

Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat erom of je beter bent dan gisteren.

Wij stimuleren jouw kind het beste uit zichzelf te halen. Daarbij kijken we altijd naar de persoonlijke capaciteiten. We stellen doelen op verschillende niveaus en werken vanuit daar resultaatgericht. Om gestelde doelen te behalen, zijn we als school kritisch op onszelf en de wijze waarop wij onze schoolontwikkeling vormgeven.

3.2 Doelen en ambities

Ons streven is om alle kinderen ten aanzien van de basisvaardigheden uit te laten stromen op 1F niveau. Dit is het fundamentele niveau dat het overgrote deel van de basisschoolleerlingen zou moeten beheersen op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

3.3 Kwaliteitszorgsysteem

Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Met deze vraag reflecteren en bezinnen we doorlopend op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere vier jaar stellen we een schoolplan op, waarin we onze koers voor de komende jaren uitwerken. Deze vertalen we jaarlijks in een optimaliseringsplan, waarin we onze jaardoelen beschrijven.

We evalueren onze doelen regelmatig met het team, door enquêtes onder ouders en leerlingen en door externe audits. Hierdoor blijven wij ons onderwijs bewust en kritisch verbeteren.

3.4 Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren. In de kleutergroepen gebeurt dit via ‘Mijn Kleutergroep’. Vanaf groep 3 gebruiken wij het Cito-leerlingvolgsysteem ‘Leerling in beeld’ naast methodetoetsen en observaties van de leerkrachten. In groep 8 nemen we de doorstroomtoets af. Al deze toetsen en observaties geven ons zicht op de ontwikkeling van een kind of groep. Voor de gehele school gebruiken we het systeem Leeruniek om resultaten te analyseren. Met die gegevens kunnen we ons aanbod bijstellen waar dat nodig of gewenst is.

3.5 Resultaten van ons onderwijs

Monitoren vaardigheden

Uiteindelijk zijn wij benieuwd wat het resultaat van onze inspanningen is. Naast het aanleren van normen en waarden, het bieden van veiligheid en zorg dragen voor het welbevinden van kinderen, is het aanleren van de vaardigheden lezen, taal en rekenen erg belangrijk. Daarom monitoren we doorlopend hoe de ontwikkeling van deze vaardigheden verloopt. De resultaten van onze school worden vergeleken met de gestelde ambitiedoelen binnen Spectrum-SPCO. Deze doelen zijn hoger dan de normen van de onderwijsinspectie. Ook worden onze resultaten vergeleken met die van andere Spectrum-scholen en met scholen met een gelijke wegingsfactor. Dit levert duidelijke inzichten op.

Na elke periode evalueren wij de leerresultaten. Op basis van die evaluatie passen wij, waar nodig, ons handelen aan, om altijd het hoogst mogelijke resultaat na te streven.

Voor onze school geldt bovendien dat wij ook voor interne processen werken met de PDCA-Cyclus. De afkorting PDCA staat voor: Plan, Do, Check, Act. Deze cyclus is ook bekend als de Kwaliteitscirkel van Deming. Door onze processen te plannen, uit te voeren zoals voorgeschreven, te evalueren en bij te sturen, borgen wij de kwaliteit van ons onderwijs.

Resultaten in beeld

Tot en met 2023 is ieder jaar in groep 8 de Cito-eindtoets (later doorstroomtoets) afgenomen. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen eind groep 8 kunnen zeggen dat zij een prettige en gelukkige schooltijd bij ons hebben gehad, waarin ze hebben geleerd hun talenten goed te benutten en goed konden presteren. Hiermee komen ze uiteindelijk op een voor hen passende school voor voortgezet onderwijs terecht.

2022-2023

2023-2024

Cito-eindtoetsDoorstroomtoets
1F Lezen100%2F Lezen73%1F Lezen100%2F Lezen82%
1F Taalverzorging94%2F Taalverzorging71%1F Taalverzorging93%2F Taalverzorging62,5%
1F Rekenen84%1S Rekenen29%1F Rekenen89%1S Rekenen54%

3.6 Schooladvies

Gesprekken en toetsing

Wij kennen onze kinderen over het algemeen geruime tijd voordat wij tot advisering richting het voortgezet onderwijs overgaan. Deze advisering start in de loop van groep 6 met het aftasten van de verwachtingen bij zowel ouders als kinderen. Dan volgt halverwege groep 7 het voorlopig adviesgesprek. In groep 8 volgt er in januari nog een adviesgesprek. Daarna kan het advies eventueel alleen nog naar boven worden bijgesteld wanneer de doorstroomtoets, die halverwege groep 8 plaatsvindt, hoger uitvalt dan het advies van school.
Met dit advies kan het kind samen met de ouders overgaan tot aanmelding op het voortgezet onderwijs. We adviseren een school te zoeken die bij past bij de talenten van jouw kind en waar hij/zij zich veilig voelt. Zo krijgt jouw kind opnieuw alle kans om zich verder te ontwikkelen.

4 Inclusief onderwijs

4.1 Ondersteuning van het jonge kind

Zodra een kind bij ons is aangemeld (in de meeste gevallen in groep 1) start de ondersteuning omtrent ‘het jonge kind’. Bij de intake informeren wij bij ouders naar de voorschoolse ontwikkeling. Deze informatie delen wij met de leerkracht en de intern begeleider. Vervolgens realiseren we de ondersteuning voor het jonge kind binnen ons onderwijs. De leerkracht observeert en begeleidt individuele kinderen of kleine groepjes, terwijl de kinderen aan het spelen zijn. Vroegtijdige signalering is namelijk van groot belang. Hoe eerder de onderwijsbehoeften van een kind duidelijk zijn, hoe beter wij ons onderwijs passend kunnen maken. De activiteiten met hun specifieke doelen liggen vast in het groepsplan.

4.2 Basisondersteuning en lichte ondersteuning

Wij werken op CBS Prins Johan Friso met een vaste ondersteuningsstructuur. De intern begeleider heeft de specifieke taak om leerlingen en leerkrachten met een hulpvraag te begeleiden. In ons school-ondersteuningsprofiel staat hoe wij de kinderen kunnen ondersteunen in hun basisbehoeften en hoe wij waar nodig meer ondersteuning bieden.

Daarnaast is er binnen de school een aantal specialisten dat kan meedenken als kinderen op bepaalde gebieden achterblijven of andere ondersteuning nodig hebben.
Bij specifieke hulpvragen van leerkrachten kan het zijn dat wij de hulp van ons samenwerkingsverband, PPO-Delflanden, inschakelen om hun onafhankelijke expertise (preventief) in te zetten. Er komt dan een deskundige meedenken op een ondersteuningsvraag binnen een groep. Op deze manier zorgen wij voor een goede basiskwaliteit van onderwijs en kunnen wij kinderen blijven helpen om het beste uit zichzelf te halen.

4.3 Extra ondersteuning

Het kan zo zijn dat een kind een extra ondersteuning nodig heeft waarvoor wij als school geen passende ondersteuning in huis hebben. Op dat moment kunnen wij, in samenspraak met ouders, een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Door het inzetten van arrangementen is het mogelijk om expertise zo dichtbij mogelijk in te zetten voor een kind. Een arrangement geldt altijd voor een bepaalde periode. En deze wordt goed gemonitord en regelmatig met elkaar geëvalueerd met school, ouders en de externe betrokkenen. In deze gesprekken staan altijd de onderwijsdoelen centraal die wij als school met het kind willen bereiken.

4.4 Jeugdcoach op school

Aan onze school is een jeugdcoach op school (JOS) verbonden. Zij is in dienst van Schoolformaat, een organisatie voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders. Op verzoek biedt zij hulp aan kinderen door met hen gesprekken te voeren. Ook geeft zij advies aan ouders en leerkrachten als er zorgen zijn over een kind. Deze laagdrempelige ondersteuning is aanvullend en ondersteunend voor school en voor ouders. Op het moment dat deze ondersteuning binnen school niet toereikend is, helpt de jeugdcoach om de juiste (vervolg)hulp te vinden. De JOS is op vaste momenten op school aanwezig.

4.5 PPO Delflanden

In Nederland geldt de wet op Passend Onderwijs. Want ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Thuis en op school. Soms maakt een kind in de ontwikkeling iets mee waardoor het even minder gaat op school. Leren en concentreren kan dan lastig zijn. Meestal komt dit met hulp in school weer goed. Soms gaat het niet vanzelf en hebben kinderen iets extra’s nodig. Op dat moment kijkt de school samen met jullie als ouders en met het kind er wat nodig is. Dit kan (tijdelijke) ondersteuning zijn. Of een extra voorziening op school, waardoor een kind op de gewone basisschool kan blijven. Bij zo’n voorziening spreken we over een arrangement. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband PPO-Delflanden (PPO Delflanden) waar de Spectrumscholen onder vallen.

Bij de aanname van een kind zullen wij altijd goed kijken waar een kind zich het beste kan ontwikkelen. Een basisschool is een onderwijsinstelling en geen zorginstelling. Daarom kijken wij of wij de juiste ondersteuning, specialistische kennis en voorzieningen in huis hebben. We willen zeker weten dat wij onderwijskundig voldoende toegerust zijn om het kind verder te helpen met leren. Daarnaast moeten andere kinderen geen nadeel ondervinden van de plaatsing. Hoewel we altijd serieus overwegen of we een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op onze school kunnen plaatsen, is dit niet altijd mogelijk.

Uiterlijk 10 weken nadat het kind formeel is aangemeld, wordt een beslissing over plaatsing genomen. We zoeken binnen ons samenwerkingsverband naar de juiste onderwijsinstelling en helpen ouders vanaf aanmelding tot de uiteindelijke plaatsing. We raden ouders die een dergelijke aanmelding overwegen aan om vroegtijdig contact op te nemen met de directeur van de school. Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende alle schooljaren ontzettend belangrijk blijven. Samen is meer!

5 Veiligheid op school

5.1 Intro

Dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt op onze school, vinden wij het belangrijkst. Daarom zijn goede omgangsvormen onze basis. Voor leerkrachten, kinderen, ouders en betrokkenen horen daar regels en afspraken bij.

5.2 Anti-pestprogramma

Natuurlijk hebben wij ook een anti-pestprotocol. Je vindt dit op onze website. In lijn hiermee werkt er een anti-pestcoördinator op onze school. Voor meer informatie of contact verwijzen we je naar het protocol op onze website.

Wij werken daarnaast met de Kanjertraining. Door de Kanjertraining leren we dat vertrouwen de basis is. Vanuit daar kunnen we samenwerken op een manier waarop iedereen zich gezien, erkend en gewaardeerd voelt.

5.3 IBP en privacy

Alle scholen binnen Spectrum-SPCO houden zich aan de Wet op Privacy. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen contact met externe organisaties wordt opgenomen zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn. De schoolmaatschappelijk werkster en de schoolarts worden gezien als interne organisaties.

Meer informatie over ons privacybeleid kun je vinden op onze website.

5.4 Aandachtsfunctionaris en Meldcode

De veiligheid van een kind is zo belangrijk dat alle Spectrum-scholen een aandachtsfunctionaris hebben aangesteld. Ook houden wij ons aan de landelijk verplichte ‘Meldcode Huiselijk Geweld’. De aandachtsfunctionarissen bij ons op school zijn Linda Greeve en Petra de Rooij-Verkuil.

Meer informatie vindt u op www.meldcode.nl.

5.5 Ontruiming en BHV

Minstens één keer per jaar houden we een ontruimingsoefening, zodat leerkrachten en kinderen in geval van brand of calamiteiten weten wat ze wel en niet moeten doen. Bovendien volgen onze bhv’ers ieder jaar een herhalingscursus BHV, om hun kennis op te frissen. CBS Prins Johan Friso heeft een veiligheidsplan dat is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

5.6 Contactpersoon

Binnen Spectrum-SPCO zijn er interne contactpersonen. Zij zijn het aanspreekpunt bij een klacht en helpen je op weg in de stappen die je kan ondernemen. Desgewenst brengen zij je in contact met de vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon op onze school is Anne Kouwenhoven. Zij is bereikbaar op het e-mailadres aamkouwenhoven@spectrum-spco.nl

5.7 Klachtenregeling

Wij werken samen met jou aan de ontwikkeling van je kind. Met vragen of opmerkingen over de communicatie of samenwerking ben je altijd welkom voor een gesprek. Vaak kunnen we klachten, over de dagelijkse gang van zaken binnen de school, in overleg en op een juiste manier samen afhandelen. Als dat niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kun je een beroep doen op de klachtenregeling. Stichting Spectrum-SPCO kent een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. De klachtenregeling is te vinden op onze website.

5.8 Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verbonden aan de stichting als geheel. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw W. Vink.
E: wvink6161@gmail.com
T: 06 – 51 83 25 05

6 Samenwerking met ouders

6.1 Intro

Wij zijn, als ouders en school, samen betrokken bij de ontwikkeling van jouw kind. Daarom is het belangrijk om elkaar regelmatig te zien en spreken. Natuurlijk zal deze communicatie vooral over specifieke zaken omtrent je eigen kind gaan. Maar betrokkenheid van ouders gaat voor ons verder.

6.2 Gesprekken met ouders

Wij organiseren elk schooljaar contactmomenten. Deze gesprekken zijn regelmatig ook samen met je kind. Ouders worden hiervoor tijdig uitgenodigd. Heb je een vraag of wil je iets bespreken? Dan kun je altijd even langslopen of een afspraak maken met de leerkracht of de directie.

6.3 Oudercommunicatie app

Wij gebruiken Social Schools om ouders te informeren en waar nodig met jullie te communiceren. Via deze weg versturen we nieuwsbrieven, delen we nieuws (per groep) en zijn in een agenda alle belangrijke data te vinden. Ouders kunnen individueel met leerkrachten over hun eigen kind communiceren via email, telefoon of in een persoonlijk gesprek.

6.4 Medezeggenschapsraad (MR)

Wij zijn blij met ouders die willen meedenken! Onze medezeggenschapsraad bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders die op beleidsmatig niveau met ons meedenken over zaken die de school aangaan. De medezeggenschapsraad geeft hierbij adviezen en heeft op een aantal zaken instemmingsrecht. Een afgevaardigde van iedere MR neemt deel aan de GMR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Spectrum-SPCO.

6.5 Sponsoring

Voor sponsoring in het onderwijs heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met onderwijsorganisaties een convenant gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Mochten wij als school te maken krijgen met sponsoring is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Het convenant bepaalt onze speelruimte.

7 Praktisch

7.1 Intro

De meest up-to-date informatie over praktische zaken staat op onze website.

7.2 Verzuim

In de wet is een aantal plichten van school en ouders vastgelegd. De onderwijsinspectie controleert of deze worden nageleefd.

Regels voor schorsing en verwijdering

Spectrum-SPCO hanteert op alle scholen een regeling schorsing en verwijdering, dus ook op CBS Prins Johan Friso. Deze is te vinden op onze website.

Voorkomen en bestrijden van (ongeoorloofd) schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Wat geoorloofd schoolverzuim is, staat hieronder onder ‘Verlof’. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid – leerplicht).

7.3 Verlof

Regeling

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden tijdens alle schooltijden aanwezig verwacht. In bijzondere situaties kan de directie toestemming verlenen tot verlof.

In de verlofregeling spreken we over:

 • Eerstegraads familie
  • ouders
 • Tweedegraads familie
  • broers en zussen
  • grootouders
 • Derdegraads familie
  • ooms en tantes
  • neven en nichten
  • overgrootouders

Situaties waarin verlof aangevraagd en verleend kan worden:

Overlijden van bloed- of aanverwanten

 • Eerstegraads familie maximaal 4 dagen
 • Tweedegraads familie maximaal 2 dagen
 • Derdegraads familie maximaal 1 dag

Huwelijk en jubilea

 • Familie in Lansingerland maximaal 1 dag
 • Familie buiten Lansingerland maximaal 2 dagen
 • Huwelijks- of Ambtsjubileum maximaal 1 dag
  • Eerste- of tweedegraads familie.
  • 12,5- | 25- | 40- | 50- | 60-jarig.

Bevalling van moeder / verzorgster

1 dag

Religieuze feesten die mogelijk niet in de reguliere vakanties vallen

 • Joods Nieuwjaar
 • Grote Verzoendag
 • Loofhuttenfeest
 • Joods Slotfeest
 • Joods Paasfeest
 • Joods Wekenfeest
 • Offerfeest
 • Suikerfeest
 • Ramadan

Let op: Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest valt en alleen als je praktiserend bent in je geloof. Leerplicht adviseert directeuren maximaal één dag per feest toe te staan, ongeacht de duur van het feest.

Vakantie / extra verlof

Er kunnen omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat ouders/ verzorgers hun kind buiten de schoolvakanties één of meerdere dagen van school willen houden. Voor dit ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld:

Extra verlof mag alleen worden toegekend als:

 • Door de aard van het beroep van (één van) de ouders/ verzorgers vakantie niet in een schoolvakantie mogelijk is;
 • Er zeer gewichtige omstandigheden zijn.

Verdere voorwaarden:

 • Het verlof is bestemd voor de enige gezamenlijke gezinsvakantie n het schooljaar;
 • Het verlof mag sowieso niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen.

Overig

 • Andere zeer bijzondere gevallen in overleg

Meer informatie is te vinden op www.lansingerland.nl en op www.rijksoverheid.nl.

N.B. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Aanvragen

Verlof kan aangevraagd worden via het formulier op onze website.

Vrijstelling van een onderwijsactiviteit

Wil je liever niet dat jouw kind meedoet aan een extra activiteit? Dan kun je het bestuur van de basisschool vragen om vrijstelling. Als het kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

7.4 Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en dat de ouders van de medezeggenschapsraad hiermee hebben ingestemd. Wij vragen een eenmalige bijdrage van €35,- per leerling. Hiervan bekostigen wij bijvoorbeeld het Sinterklaas- en Kerstfeest, een Paaslunch of een sportdag.

De vrijwillige bijdrage is ook echt een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle kinderen altijd meedoen aan de activiteiten die door de school worden georganiseerd.

Daarnaast zijn er vrijwillige schoolkosten voor het schoolkamp van groep 8 en de schoolreis. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld en aan ouders kenbaar gemaakt.

7.5 Opvang en overblijf

BSO

Wil je voor jouw kind opvang regelen voor of na schooltijd? Dat kan. Binnen onze school biedt Partou dit aan. Daarnaast kun je ook bijvoorbeeld kiezen uit onderstaande organisaties voor kinderopvang. Bij interesse adviseren we je met klem dit vroegtijdig aan te geven bij de BSO van jullie keuze. Het is aan ouders zelf om een contract met de organisatie af te sluiten.

Organisaties in onze buurt zijn:

Overblijf

Onze school werkt met een continurooster. Tussen de middag blijven kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag dus op school. De kinderen eten meestal in hun eigen lokaal onder begeleiding van een leerkracht. Ook bij het buitenspelen is er toezicht door personeel van de school.

8 Aanmelden en plaatsing

8.1 Aanmelden

Kom gerust langs om kennis te maken met onze school, ons gebouw en ons onderwijs! Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via de website. Uiteraard kun je ook telefonisch een afspraak maken, daarvoor kun je onze school bellen op telefoonnummer 010 – 511 25 21.

Het kan gebeuren dat wij in bepaalde groepen te maken hebben met een leerlingenstop. Als dit speelt geven wij dit aan op onze website.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je zelf zien waar je kind terechtkomt? Of je kind al inschrijven? Neem contact met ons op via onderstaande links. Welkom bij CBS Prins Johan Friso!