"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"
Ziekmelding en verzuim
Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dat telefonisch door te geven voor 8.30 uur. Alle locaties zijn vanaf 8.00 uur telefonisch bereikbaar.
 
Verzuim
Als uw kind niet op school komt vanwege door bijvoorbeeld een dokters- of tandartsbezoek of wanneer u uw vierjarige kind graag een dagje thuis wilt houden, willen we dit graag van tevoren weten. Mocht de schoolweek voor uw 5-jarige kind nog iets teveel zijn, dan kan in overleg met de leerkracht en directeur gekozen worden voor 5 uur minder school per week. Vanaf 6 jaar is uw kind leerplichtig en moet hij of zij alle dagen naar school. Het is leerplichtige kinderen in principe niet toegestaan onder lestijd bijvoorbeeld naar remedial teaching of logopedie te gaan. Verzuim om deze reden moet u officieel aanvragen bij de directie van de school. Na overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider zal de directeur beslissen of uw verzoek inderdaad gehonoreerd kan worden.
 
Er zijn vier redenen voor een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht: ziekte, verplichtingen voortvloeiend uit geloofs- of levensovertuiging, bijzondere omstandigheden en vakantie vanwege een specifiek beroep. De directeur van de school kan leerlingen deze vrijstelling verlenen. U moet hiervoor 6 weken van tevoren een aanvraag voor buitengewoon verlof indienen. De aanvraagformulieren kunt u halen bij de directiekamers van de locaties en u vindt hem ook op deze website bij de formulieren. Bedraagt het verlof meer dan tien dagen, dan beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont.

     
 
Ongeoorloofd schoolverzuim
Het zonder toestemming wegblijven van school heet 'ongeoorloofd verzuim'. Hieronder verstaat men het regelmatig te laat komen, spijbelen of in schooltijd op vakantie gaan. Wanneer sprake is van vaak te laat komen, of wanneer er een vermoeden is van luxeverzuim melden wij dit bij de afdeling Leerplicht. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de ouders en/of de leerling. Ook is het mogelijk dat er een controle thuis plaatsvindt. Indien er geen 'gewichtige omstandigheden' zijn of er geen medische verklaring is, maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op. De leerplichtambtenaar stuurt dit proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. In het geval van luxeverzuim kan er aan de ouders een boete opgelegd worden. Deze boete kan oplopen als verzuim vaker voorkomt binnen het gezin.

 
Vanaf 2 november is er weer Peutergym op CBS Prins Johan Friso waar u zich wekelijks voor aan kunt...