"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"
OR/MR

De ouderraad

De ouderraad is bereikbaar op or.cbspjf@spectrum-spco.nl


Doelstelling:

 


De OR heeft zichzelf als doel gesteld om:  
 • In samenwerking met school alle leerlingen een fijne schooltijd te bezorgen.

   

 • De betrokkenheid tussen school en ouders bevorderen waar dat mogelijk is.

   

 • In samenwerking met de eventmanagers meedenken, voorbereiden en uitvoeren van (geplande) activiteiten.

   

 • Het stimuleren van financiële ondersteuning bij ouders voor activiteiten en/of materialen ten behoeve van de kinderen.

Takenpakket ouderraad:

 

 1. In samenwerking met de eventmanagers meedenken, voorbereiden en uitvoeren van (geplande) activiteiten.

   

 2. Coördineren en stimuleren van de vrijwillige ouderbijdrage in samenwerking met administratieve kracht van school. Zie voor meer informatie het stuk over de vrijwillige ouderbijdrage.

   

 3. Coördineren ophalen oud papier. We stellen als doel om per schooljaar 50 hulpouders te werven.

   

 4. De voorzitter van de OR en de voorzitter van de MR hebben één keer per schooljaar met elkaar contact om te bepalen of een gezamenlijk overleg nodig en zinvol is. Deze afspraak komt voort uit het instemmingsrecht dat de MR heeft (artikel 10 sub d WMS). 

   

 5. Indien mogelijk stelt de OR uit haar midden een voorzitter, penningmeester en secretaris aan. Als dit niet haalbaar blijkt te zijn, worden deze taken bij school neergelegd.

 

De Medezeggenschapsraad (MR) 
  
Op alle scholen worden beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met lesgeven zoals het schoolplan, de groepsindeling en het vakantierooster, maar ook dingen als (tijdelijke) uitbreiding van de school als gevolg van ruimtegebrek in de groepen en lumpsum (de financiële begroting). 
Op de PJF is Ingeborg van Leeuwen belast met de dagelijkse leiding. Er is ook een (bovenschools) schoolbestuur, het Spectrum. Het bestuur neemt die beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg en luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. 
  
Wie zitten er in de medezeggenschapsraad van de PJF voor het schooljaar 2021-2022? 
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. 
  
Personeel : 

 • Kirsten Venmans (Groepsleerkracht groep 5A Oudelandselaan)  
 • Sander van der Meulen (Groepleerkracht groep 7B  Hoge Land)  
 • Edith van Groningen (Groepsleerkracht groep 4B Oudelandselaan)  

 
Ouders:  

 • Linda Geers (ouder van kinderen in groep 6) 
 • Fallon Cornelisse (ouder van kinderen in groep 6) 
 • Karlien de Bruin (ouder van kinderen in groep 6 en groep 8) 

  
Waarover praat een medezeggenschapsraad? 
In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Aan de andere kant kan de MR elk standpunt dat ze heeft, gevraagd of ongevraagd, kenbaar maken aan het bestuur. 
  
Blijft het bij praten alleen? 
De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. 
Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit betekent niet dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen dient te worden. 
Het ligt anders voor besluiten waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. 
  
De wet medezeggenschap op scholen 
Per 1 januari 2007 is de wet medezeggenschap op scholen, kortweg WMS, van kracht geworden. De WMS biedt meer mogelijkheden op het gebied van communicatie en overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden. De WMS is verplicht voor alle scholen in basis en voortgezet onderwijs. 
  
Missie en Visie Medezeggenschapsraad PJF 
Een aantal jaar geleden zijn wij als MR druk bezig geweest om inzichtelijk te krijgen wat nu precies de rol van een MR voor de PJF-school zou moeten zijn. Om u een goed inzicht te geven in waar wij als MR voor staan hebben wij een Missie en een Visie opgesteld, die wij graag met u willen delen. 
  
Missie MR 

 • Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten optimaal functioneren, om ieder kind op de PJF school het beste onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving te laten krijgen, dat er voor dat kind mogelijk is. 

  
Visie MR 

 • Wij willen als MR goed toegankelijk zijn voor de directie, het team en de ouders. 
 • Wij willen een goede spreekbuis zijn voor de leerkrachten en ouders richting de directie van de school en het Spectrum. 
 • Wij willen een positief-kritische partner zijn voor de directie met betrekking tot de veranderingen op school qua huisvesting, onderwijs en organisatie. 
 • Wij willen dit bereiken door een goed werkend orgaan te worden, zichtbaar binnen de organisatie, waarmee openlijk gecommuniceerd wordt en die actief betrokken wordt om schoolse en bestuurlijke zaken beter te laten functioneren. 

  
Doelstellingen schooljaar 2021-2022 
Als vervolg op de Missie en Visie hebben wij een aantal doelen gesteld voor het schooljaar 2021-2022, om er voor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk onderwijs zal krijgen. Hieronder worden deze doelen verwoord: 

 1. Continu monitoren van het optimaliseren van de randvoorwaarden om goed onderwijs voor de kinderen te waarborgen, ook in coronatijd. 
 2. Huisvesting, (les)omgeving, beleving en veiligheid van de kinderen en leerkrachten waarborgen. 
 3. Informatiestroom tussen school, Ouderraad, MR en ouders verbeteren. 

  
MR-plan 
Het MR-plan Medezeggenschapsraad wordt opnieuw opgesteld. Zodra deze gereed is, wordt het plan op de website gepubliceerd.  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door afvaardigingen van de negen protestants christelijke basisscholen in Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs, die samen het Spectrum vormen. Elke school vaardigt een ouder of een personeelslid af. In de GMR komen schooloverstijgende zaken aan de orde. 
  
Vragen of opmerkingen 
Omdat medezeggenschap voor veel mensen een abstract begrip zal zijn, hopen we dat het bovenstaande iets duidelijk maakt. Mede om ook een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school te krijgen en te houden. 
De MR houdt een vinger aan de pols bij beslissingen die de school neemt op allerlei gebied, maar bemoeit zich niet met het lesgeven. Dat is de taak van de leerkrachten. 
De oudergeleding van de MR bekijkt de zaken vanuit het standpunt van ouders (en van de school natuurlijk). Graag horen wij of er nog meer bij ouders speelt die de MR aan kunnen gaan. Daarom is er altijd de mogelijkheid om een onderwerp in de vergadering in te brengen. 
 
Contactgegevens 
Wilt u iets kwijt bij de MR dan kunt u ons bereiken via het mailadres mr.cbspjf@spectrum-spco.nl . 
Dit adres kunt u ook gebruiken voor het stellen van vragen of het verkrijgen van informatie. 
  
Vergaderschema 2021-2022 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Om alles in goede banen te leiden hanteren we hierbij het toehoordersreglement. 
  
De MR-vergaderingen vinden op de volgende data plaats:  
16 september 2021. Voor de notulen klik hier. 
28 oktober 2021 
16 december 2021 
17 februari 2022 
21 april 2022 
23 juni 2022 

MR Notulen 16 september
MR Notulen 16 december
MR Notulen 17 februari
MR Notulen 21 april
​​​​​​


 

Vanaf 2 november is er weer Peutergym op CBS Prins Johan Friso waar u zich wekelijks voor aan kunt...